Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro aplikaci Externí-Kancelář

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").
 • Definice
 • V těchto Obchodních podmínkách.
 • "E-shop/Aplikace" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.externi-kancelar.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání služeb Uživatelem;
 • "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu/Aplikace;
 • "Nákupní formulář" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním služby.
 • "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 • "Provozovatel" znamená paní Pavlína Kavková IČO: __________, s místem podnikání ve Frýdku Místku (veškeré fakturační údaje naleznete zde: ;
 • "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu/Aplikace při Registraci;
 • "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu/Aplikace, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu/Aplikace a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu/Aplikace;
 • "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 • "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop/Aplikaci;
 • "Uživatelský účet" znamená část E-shopu/Aplikace, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
 • "Služba" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu/Aplikace, a je-li ke Službě nabízena, tak i licence k užití této věci;

 • Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
 • Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.
 • Ohledně ceny Služby a nákladů a dalších poplatků platí, že:
 • Ceny poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny bez DPH (nejsme plátci DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Stanovená cena za hodinu sazbu při objednání služby je 390 Kč. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
 • Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
 • Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Služby. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Služby. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
 • Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na emailovou adresu www.externi-kancelar.cz.
 • Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Služba odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.


 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 • o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • pokud Provozovateli potvrdí cenovou kalkulaci a dobu trvání na příslušný e-mail.
 • pokud převezme Službu a začne vypracovaný materiál již používat pro své účely.
 • Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Službu, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
 • Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
 • Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Služeb.
 • Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@externi-kancelar.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.


 • Proces uzavření Smlouvy
 • Provozovatel prostřednictvím E-shopu/Aplikace nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením "Odeslat" v uživatelském rozhraní E-shopu/Aplikace.
 • Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje potvrzující email pouze z adresy "info@externi-kancelar.cz".
 • Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
 • Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop/Aplikace.
 • Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu/Aplikace vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
 • Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu/Aplikace.
 • Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu/Aplikace je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.


 • Kupní smlouva
 • Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
 • Uživatel kupuje od Provozovatele Službu, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu/Aplikace vyplněním formuláře a odesláním, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u dané Služby v uživatelském prostředí E-shopu/Aplikace, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Služby v uživatelském prostředí E-shopu/Aplikace.
 • Provozovatel má právo až do momentu odeslání Služby Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Služby nemůže dodat.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Služby Uživateli.
 • Platbu lze uhradit pouze bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
 • Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Služby. Slevy z ceny Služby lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
 • Součástí kupní ceny za Služby nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Služby; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Službě, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za danou Službu Uživatelem.
 • Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu/Aplikace.


 • Uživatelský účet
 • Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
 • Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
 • Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
 • Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 • V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu/Aplikace a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu/Aplikace. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu/Aplikace) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 10 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.


 • Reklamační řád
 • Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Služba při převzetí bez vad a v pořádku.
 • Obsahuje-li Služba vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nové Služby nebo vhodných úprav.
 • Reklamace Služby, včetně odstranění vad dané Služby, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.


 • Ochrana osobních údajů
 • Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 • Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938
 • Užívání E-shopu/Aplikace
 • Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu/Aplikaci způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
 • Provozovatel má právo změnit E-shop/Aplikaci, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
 • Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu/Aplikace či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu/Aplikace nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
 • Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu/Aplikace platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
 • V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.


 • Prohlášení Provozovatele
 • Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu/Aplikace, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 • Vlivem technické chyby v E-shopu/Aplikace může dojít k zobrazení kupní ceny u Služby, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Služby na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Služby za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu dané Služby a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Službu za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
 • Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Služby v E-shopu/Aplikaci mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem dané Služby a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
 • Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.


 • Rozhodné právo
 • Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.


 • Účinnost
 • Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 24.7. 2019.